Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/19) της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Ελαιόλαδου (Εξαιρετικά Παρθένου) και Ηλιέλαιου, προς Κάλυψη Αναγκών της Πτέρυγας με ΑΔΑ: 6ΝΞΔ6-2ΧΧ

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την προμήθεια Ελαιόλαδου (εξαιρετικά παρθένου) και Ηλιέλαιου, προς κάλυψη
των αναγκών του Σμήνους Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξκών και του Πρατηρίου
Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α) της Πτέρυγας με την υπογραφή σύμβασης
διάρκειας ενός (1) έτους.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΝΞΔ6-2ΧΧ

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 30/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/11/2019