Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.24/19) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Φορητού Πετρελαιοκίνητου Αεροσυμπιεστή- ΑΔΑ : 65ΦΟ6-ΤΓ2

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια  Φορητού Πετρελαιοκίνητου Αεροσυμπιεστή, προς κάλυψη αναγκών της ΔΑΚ .

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/10/2019
Τελευταία τροποποίηση: 03/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/10/2019