Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 96/19 για την Προμήθεια Φιαλών Αιμοκαλλιέργειας με Συνοδό Εξοπλισμό για την Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:Ω9ΨΡ6-6Γ4

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ω9ΨΡ6-6Γ4

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 27/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/10/2019