Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 87/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Igniter Lru4, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 193335)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει  Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την προμήθεια υλικού Ο/Ν θέματος, κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA .

Απόφαση Μετάθεσης Διενέργειας

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 20/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/10/2019