Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 28/2019 της 206 ΠΑΥ, για την Προμήθεια Μονωτικών Υλικών – ΑΔΑ:ΩΤΤΨ6-ΦΧ3

Η 206 ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 10/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/09/2019