Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/19) της 115ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών – Φρούτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδας (ΑΔΑ:7ΝΔ26-ΕΑΨ)

Η 115ΠΜ ματαιώνει τα αποτελέσµατα της διαγωνιστικής διαδικασίας ∆.14/19 και Προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό υπ’ αριθµ. 14.1/2019, µε τους ίδιους όρους και προδιαγραφές της ∆.14/2019, σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 106 του Ν. 4412/16 καθώς και στην παράγραφο 4 του άρθρου 117 του ιδίου νόµου, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί των λιανικών τιµών του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών (∆.Π.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τµήµα Εµπορίου) για την περιοδική προµήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών-Φρούτων, για τις ανάγκες της 115ΠΜ.
της.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΝΔ26-ΕΑΨ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/09/2019
Τελευταία τροποποίηση: 09/09/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/09/2019