ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (Δ.15/2019) ΤΗΣ 115 ΠΜ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΝΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ CONDUCTIVITY PROBE (EDDY CURRENT TESTER) με ΑΔΑ: ΩΨ2Λ6-7ΦΓ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολικά τιμή), για την προμήθεια αγαθών θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΨ2Λ6-7ΦΓ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 14/08/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/09/2019