∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού της 115 ΠΜ για την Προµήθεια ∆ύο (2) Εύκαµπτων Βίντεο – Ενδοσκοπίων για Αεροκινητήρες (Α/Κ) Αεροσκαφών F100-PW-229 για τις Ανάγκες της Μονάδος (∆.13/2019) με ΑΔΑ: 9Ξ1Κ6-ΦΓΨ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η οποία εκτιµάται από τα δεδοµένα των κριτηρίων, της παραγράφου 5 του Παραρτήµατος «Γ» της παρούσας, για την προµήθεια αγαθών θέµατος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9Ξ1Κ6-ΦΓΨ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/08/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/08/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/08/2019