Ματαίωση Συνοπτικού Διαγωνισμού 05/19 και Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού 06/19 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Ανταλλακτικών – Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης UPS της Πτέρυγας – ΑΔΑ: ΩΤΤΟ6-ΣΞΡ

Η 111ΠΜ ματαιώνει τον υπ’ αριθμ. 05/19 συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών – παροχή υπηρεσιών συντήρησης UPS της Πτέρυγας και προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (με βάση μόνο την χαμηλότερη τιμή) ανά είδος UPS (εργασίες και ανταλλακτικά), εντός της προϋπολογισθείσας αξίας τόσο για την προμήθεια ανταλλακτικών όσο και για την παροχή υπηρεσιών για κάθε UPS.

Η Πράξη Ματαίωσης και η νέας Προκήρυξης  αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΤΤΟ6-ΣΞΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 26/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/09/2019