Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 76/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν:193306)

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν:193306)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/07/2019