Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.44/16) του ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ για την Ετήσια Προμήθεια Ειδών Νωπών Κρεάτων για Κάλυψη Αναγκών Μονάδας με ΑΔΑ: 63ΞΞ6-ΛΓΦ

Το ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16, καθώς και τα γενικά στοιχεία, τους γενικούς και ειδικούς όρους των παραρτημάτων και τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, ως τα αντίστοιχα Παραρτήματα ”Α”, ”Β” και ”Γ”. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή έγγραφων ενσφράγιστων προσφορών και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει συνολικής τιμής ανά κατηγορία είδους κρέατος (π.χ. μοσχάρι κλπ), όπως αυτή θα προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους γινομένων προσφερόμενης τιμής επί της προυπολογισθείσας ποσότητας για κάθε είδος της κατηγορίας, για την ετήσια προμήθεια νωπών κρεάτων, για τις ανάγκες του εστιατορίου ΚΕΔΑ/Σκοτίνας.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 63ΞΞ6-ΛΓΦ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/07/2019