Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.20/19) για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Καθαριότητας Μαθητών-Οπλιτών (ΑΚΜ-ΑΚΟ) προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ (ΑΔΑ: 6ΡΑΟ6-ΡΕΩ)

Προκηρύσσουμε επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή), ανά είδος, σύμφωνα και με το άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης, για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Καθαριότητας Μαθητών-Οπλιτών (ΑΚΜ- ΑΚΟ) προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια: ΑΔΑ 6ΡΑΟ6-ΡΕΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 05/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/07/2019