Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 02/2019 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Συστημάτων Ραδιοζεύξεως με Αναμετάδοση – ΑΔΑ: 675Υ6-9ΔΛ

Το ΕΤΗΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, κατά άρθρο 117 του  Ν.4412/16, με εγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της χαμηλότερης τιμής το σύνολο των ειδών, για την προμήθεια υπηρεσιών θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/07/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/07/2019