Υπ’ αριθμ. 02/19 Πρόσκληση για την Υποβολή Ενσφράγιστων Έγγραφων Προσφορών προς Σύναψη Σύμβασης, με αντικείμενο την Προμήθεια Ενός (1) Πλήρους Ψηφιακού Ενδοσκοπικού Συστήματος Πεπτικού (FHD), στο Πλαίσιο της Δωρεάς του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» για την Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

To Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την κατάθεση ενσφράγιστης έγγραφης προσφοράς σε ευρώ (€) για την προμήθεια ενός (1) πλήρους Ψηφιακού Ενδοσκοπικού Συστήματος Πεπτικού (FHD) {Προμήθεια – Συναρμολόγηση -Εγκατάσταση σε Πλήρη Λειτουργία – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του}, στο πλαίσιο της δωρεάς του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» για την κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ.

Πλήρες σώμα Πρόσκλησης

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 11/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/07/2019