∆ιακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού Yπ’ Aρίθμ. 18/2019 Ανάδειξης Αναδόχου για την Εκμετάλλευση των Κυλικείων της Σχολής Ικάρων και της ΣΜΥΑ

H ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα προκύψει από το υψηλότερο ποσοστό (%) έκπτωσης για τα προς πώληση είδη συνδυαστικά με το ποσοστό αύξησης του μηνιαίου μισθώματος των κυλικείων και τους ανάλογους συντελεστές βαρύτητας, ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας, για τη μίσθωση/εκμετάλλευση των κυλικείων της Σχολής Ικάρων και της ΣΜΥΑ και τη σύναψη σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα
παράτασης έως ενός (1) ακόμα έτους υπό προϋποθέσεις.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6Ζ696-ΞΚΙ  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%96696-%CE%9E%CE%9A%CE%99

Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 05/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/06/2019