Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Σκυροδέματος με Αριθμό Διακήρυξης 19/19 και ΑΔΑ: Ψ1046-ΡΟΧ

Η 206ΠΑΥ διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια Σκυροδέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 18/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/06/2019