Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Ακροπόδων με Αριθμό Διακήρυξης 18/19 και ΑΔΑ: 6ΒΩΓ6-ΖΟ6

Η 206ΠΑΥ διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια Ακροπόδων, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 18/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/06/2019