Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 59/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών, Κάλυψης Απαιτήσεων Μετεωρολογικού Radar (Ο/Ν:193131)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Μετεωρολογικού Radar (Ο/Ν: 193131)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/06/2019