Διαγωνισμός Έργου «Αναβάθμιση Υδροδότησης Α/Δ Ανδραβίδας(117ΠΜ)» (117ΠΜ-19-01) – ΑΔΑ: 7ΖΟΗ6-0ΞΑ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ.Φ.916/2526/Σ.495/18-06-19/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αναβάθμιση υδροδότησης Α/Δ Ανδραβίδας(117ΠΜ)» (117ΠΜ-19-01) με Α.Α: 83100 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΖΟΗ6-0ΞΑ

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 18/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/07/2019