Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/19) για την Προμήθεια Στολών και Πηλικίων Ασκήσεων – Εκστρατείας Στρατού Ξηράς (Δάσους) για Κάλυψη Αναγκών Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ – ΣΜΥΑ) (ΑΔΑ:Ψ09Μ6-6Σ7)

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο ως
προς την τιμή (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο, για την προμήθεια Στολών και Πηλικίων Ασκήσεων – Εκστρατείας Στρατού Ξηράς (Δάσους) για Κάλυψη Αναγκών Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ – ΣΜΥΑ).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια: ΑΔΑ  Ψ09Μ6-6Σ7

Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 10/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/06/2019