Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 50/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού της ΜΕΘ του 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:6ΘΡΜ6-ΑΕ9

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:6ΘΡΜ6-ΑΕ9

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 13/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/06/2019