Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄ αριθμ. Δ.5/19 για την παροχή υπηρεσιών «Υποστήριξης Δικτύου Μετεωρολογικών Ραντάρ» – ΑΔΑ : Ω0Γ56-ΒΘΙ.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης  διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Επισκευής, συντήρησης, βιβλιογραφίας, εκπαίδευσης  και την προμήθεια υλικών για την υποστήριξη του Δικτύου Μετεωρολογικών Ραντάρ (ΔΜΡ)», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 900.000,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : Ω0Γ56-ΒΘΙ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/07/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/08/2019