Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 17/19 – Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Δικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,  διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δικαίωμα παράτασης για ακόμη δώδεκα (12) μήνες,  για την «Παροχή Υπηρεσιών Δικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ» προϋπολογισθείσας αξίας  305.466,19€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ για μια διετία.

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 28/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/07/2019