Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ΄ αριθμ. Π.02/19 για την προμήθεια Φρέσκου Άρτου προς κάλυψη αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ. ΑΔΑ : 69Φ46-Ο3Τ

Το ΚΕΔΑ/Ζ προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια φρέσκου άρτου, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ και την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 6.350,00 € προ ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 69Φ46-Ο3Τ

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/06/2019