Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Π01/19 της 117 ΠΜ με ΑΔΑ: Ψ35Γ6-Δ6Π

Τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς, µε έγγραφες ενσφράγιστες
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει µόνο της µεγαλύτερης προσφερόµενης τιµής ανά µήνα για το σύνολο των αυτόµατων πωλητών, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, για την ανάδειξη πλειοδότη µίσθωσης χώρων Μονάδος, προς εγκατάσταση αυτόµατων πωλητών αναψυκτικών και snacks, για την κάλυψη αναγκών προσωπικού.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ35Γ6-Δ6Π

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 23/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/06/2019