Προκήρυξη Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση της 114 ΠΜ για υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering) στην ανοικτή Δομή Φιλοξενίας στα Οινόφυτα με ΑΔΑ: 6ΧΜΞ6-Θ6Α

H 114 ΠΜ προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) εκατό (100) ατόµων (κατ’ εκτίµηση) στην ανοικτή ∆οµή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στα Οινόφυτα Βοιωτίας, λόγω επαύξησης δυναµικότητας, κατ’ εκτιµώµενο χρονικό διάστηµα εξήντα (60) ηµερών από 20 Μαΐου 2019 και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 35.191,20 € συµπεριλαµβανοµένων ΦΠΑ και κρατήσεων.

 Η 114 ΠΜ αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕAΙ με ΑΔΑ: 6ΧΜΞ6-Θ6Α

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 15/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/05/2019