∆ιακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. 16/19 με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών για την Αποκλάδωση, Υλοτόμηση και Αποκομιδή Ξυλείας της 123 ΣΤΕ

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει επαναληπτικό Συνοπτικό Πλειοδοτικό  Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές, για την αποκλάδωση – υλοτόμηση – αποκομιδή ξυλείας, για τις ακόλουθες ποσότητες που ανέρχονται κατά εκτίμηση σε Χωρικά Κυβικά Μέτρα (ΧΚΜ):
α. Χίλια Οκτακόσια (1.800) χκμ πεύκο (600 δένδρα)
β. Τριακόσια (300) χκμ ευκάλυπτο (100 δένδρα)
γ. Εκατό (100) χκμ κυπαρρίσι (50 δένδρα)
δ. Εκατό (100) χκμ ακακία (50 δένδρα)
ε. Εκατό (100) χκμ διάφορα είδη (50 δένδρα)

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/61206-50%CE%97

Διακήρυξη

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 20/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/06/2019