Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 52/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών, Κάλυψης Απαιτήσεων Συντήρησης Leding Edges, Α/Φ C-27J (Ο/Ν:183013)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 183013)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/06/2019