Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 49/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Κρίσιμων Υλικών, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Bell-212 (Ο/Ν: 193029)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Bell-212 (Ο/Ν: 193029)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/06/2019