Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 48/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικών Fuel Gauging Probe , Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν:183479)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 183479)

Eπισημάνσεις: 1. Το υλικό με α/α 1 δεν θα αξιολογηθεί , καθώς εκ παραδρομής  έχει συμπεριληφθεί στον α/α 5 της διακήρυξης.

2. Στο υλικό με α/α 6 τα στοιχεία αναγνώρισης είναι Ρ/Ν :764558-1-0

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 10/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/06/2019