Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 40/19 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού Tail Rotor Blade, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν:19EC09)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) για την επισκευή  υλικού θέματος, CPV 50000000-5 κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (O/N:19EC09) .

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 21/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/06/2019