Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 38/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού, Κάλυψης Απαιτήσεων ΑΧΦΥ(Ο/Ν: 193178)

To 201 KEΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου ,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ ΄είδος για την προμήθεια φαρμάκων Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων ΑΧΦΥ (CPV:33690000-3)

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 17/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/06/2019