Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/19) για την Προμήθεια Ειδικών Ενδυμάτων – Εξάρτησης Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ – ΣΜΥΑ) Εκπαιδευτικού Έτους 2019 – 2020 (ΑΔΑ:6Γ2Ε6-2Ψ0)

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο ως προς την τιμή (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, για την προμήθεια ειδικών ενδυμάτων – εξάρτησης Μαθητών – Μαθητριών στρατιωτικών σχολών (ΣΙ – ΣΜΥΑ) εκπαιδευτικού έτους 2019 – 2020.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΓΕΙΑ ΑΔΑ: Διακήρυξη Διαγωνισμού Ειδικών Ενδυμάτων Δ.13/19

Δ.(13_19)

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 16/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/05/2019