Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.01.1/19) της 350 ΠΚΒ για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Α/Δ Χρυσούπολης με ΑΔΑ: ΨΒ146-06Γ

Η 350 ΠΚΒ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης εξακοσίων πενήντα (650) στρεμμάτων από ελεύθερους χώρους της Α/Δ Χρυσούπολης.

H Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΒ146-06Γ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 15/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/05/2019