Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 57/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Οδηγοί Ενδοτραχηλικού Σωλήνα-Κυκλώματα Αναισθησίας) του 251ΓΝΑ -ΑΔΑ:Ω59Ζ6-ΛΨΘ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:Ω59Ζ6-ΛΨΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/06/2019