Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 44/19 για την Προμήθεια Ενός (1) Συνδυασμένου Μηχανήματος YAG/SLT Vitreolysis Laser για Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ– ΑΔΑ:7Χ3Λ6-ΨΛ0

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: 7Χ3Λ6-ΨΛ0

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/06/2019