Δια κήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 39/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ ( Πακέτο Αγγειογραφίας, Εμφυτεύσιμοι Καταγραφείς Καρδιακού Ρυθμού)– ΑΔΑ:Ω59Θ6-025

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: Ω59Θ6-025

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 07/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/05/2019