Δια κήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 37/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ ( Πλέγματα)-ΑΔΑ:7Χ3Λ6-ΨΛ0

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ:Ψ6ΩΡ6-34Β

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 10/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/05/2019