Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ . 34/19 για τη ν Ετήσια Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Ψηφιακού Συγκροτήματος Καρδιοαγγειογραφίας AXIOM ARTIS DFC του 251ΓΝΑ– ΑΔΑ:Ω6506-Ζ03

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: Ω6506-Ζ03

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 15/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/05/2019