Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Κρεατοσκευασμάτων για την Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας – ΑΔΑ:7ΝΕΣ6-22Φ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος, για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Κρεατοσκευασμάτων, για κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 21/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/06/2019