Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Aριθμό 04/19 της 113ΠΜ, για την Προμήθεια Παρθένου Ελαιολάδου-Ηλιέλαιου -ΑΔΑ: Ψ0ΗΜ6-ΚΛΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) από την 113ΠΜ, σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με εγγραφές ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή η οποία να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την προμήθεια παρθένου ελαιόλαδου- ηλιέλαιου , ως Παράρτημα «Α» της παρούσας για την κάλυψη των αναγκών της.

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/05/2019
Τελευταία τροποποίηση: 14/05/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/05/2019