Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 10/19 της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Μηχανημάτων Κλιματισμού-Εξαερισμού στο Πλαίσιο του Έργου «Διαμόρφωση Χώρου για Μετεγκατάσταση Ημερήσιας Νοσηλείας Ογκολογικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ»-ΑΔΑ : 6ΞΜΛ6-95Φ

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την προμήθεια των ειδών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 17/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/05/2019