Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ για την προμήθεια «Εξοπλισμού οικίσκων» – ΑΔΑ : ΨΟ7Ρ6-494.

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια «Εξοπλισμού οικίσκων» επ΄ ωφελεία Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΥΜΕΠΟ), με εκτιμώμενο κόστος προμήθειας ποσού 1.657.040,00€ άνευ ΦΠΑ,  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (6,27868%).

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΨΟ7Ρ6-494

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 18/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 03/05/2019