Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.0 5/19) της 117 ΠΜ για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Α/Δ Ανδραβίδας με ΑΔΑ: Ω6ΓΞ6-ΤΛΦ

Η 117 ΠΜ προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης εννιακοσίων οκτώ (908) στρεμμάτων από ελεύθερους χώρους της Α/Δ Ανδραβίδας.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ω6ΓΞ6-ΤΛΦ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/04/2019