Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 38/19 για την Προμήθεια Δραστικών Ουσίών ALBUMIN HUMAN SOL. INF 20% BTx1 VIAL x 100ML & ALBUMIN HUMAN SOL. INF 20% BTx1 VIAL x 50 ML για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ– ΑΔΑ: 9ΛΣ86-95Ε

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: 9ΛΣ86-95Ε

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 18/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/05/2019