Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 29/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας ADALIMUMAB PF. SYR. 40MG/0,4ML για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6ΓΨΧ6-82Τ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: 6ΓΨΧ6-82Τ

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 18/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2019