Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/19) για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Καθαριότητας Μαθητών-Οπλιτών (ΑΚΜ-ΑΚΟ) προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ (ΑΔΑ:ΩΔΑ06-8ΨΝ)

Η ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή), ανά είδος, σύμφωνα και με το άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης, για την προμήθεια Ειδών Ατομικής Καθαριότητας Μαθητών-Οπλιτών (ΑΚΜ-ΑΚΟ) προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/05/2019