Διακήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Πετρελαιοκινητήρα Μ.Κ. Αλιάρτου – ΑΔΑ:Ψ1ΥΜ6-8Χ8

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή στο σύνολο των υλικών, για την προμήθεια Ανταλλακτικών Πετρελαιοκινητήρα Αντλητικού Συγκροτήματος Νο 2 Αντλιοστασίου Μ.Κ. Αλιάρτου, προς κάλυψη αναγκών της ΔΑΚ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 18/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/05/2019