Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. 05/19 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών του

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια παγωτών προς κάλυψη αναγκών θερινής λειτουργίας του ΚΕΔΑ/Ζ  με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας τεσσάρων μηνών (χωρίς δυνατότητα ανανέωσης), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 55.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 17/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/04/2019