Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή των Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου Κ-463Ν

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προτίθεται να προκηρύξει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου : «Ανακατασκευή Πύλης στην Περιοχή Στρατωνισμού του ΠΒΚ» (Κ-463Ν), εκτιμώμενης αξίας 270.000,00€ (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% & απρόβλεπτα 15 %). Το έργο θα κατασκευασθεί στην περιοχή Στρατωνισμού του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), Χανιά. Λόγω πηγής χρηματοδότησης το έργο απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 05/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/02/2019